Nhà khách bộ quốc phòng

Chủ đầu tư: Nội dung đang cập nhật

Địa chỉ: Nội dung đang cập nhật

Diện tích: Nội dung đang cập nhật

Số tầng: Nội dung đang cập nhật

Resoft Minh Châu

Chủ đầu tư: Minh Châu

Địa chỉ: Đảo Quan Nạn – Quảng Ninh

Diện tích: 1500 m2

Số tầng: Nội dung cập nhật

Resoft Anh Đạt -Hòa Bình

Chủ đầu tư: Nội dung đang cập nhật

Địa chỉ: Hòa Bình

Diện tích: Nội dung đang cập nhật

Số tầng: Nội dung đang cập nhật

Khách Sạn Đại Hoàng Sơn

Chủ đầu tư: Nội dung cập nhật

Địa chỉ: Nội dung cập nhật

Diện tích: Nội dung cập nhật

Số tầng: Nội dung cập nhật

Khánh sạn Việt Đức – Đà NẴng

Chủ đầu tư: Nội dung cập nhật

Địa chỉ: Đà Nẵng

Diện tích: Nội dung cập nhật

Số tầng: Nội dung cập nhật

Resoft Tam Cốc Ninh Bình

Chủ đầu tư: Nội dung cập nhật

Địa chỉ: Ninh Bình

Diện tích: Nội dung cập nhật

Số tầng: Nội dung cập nhật

Resoft Mai Châu

Chủ đầu tư: Nội dung cập nhật

Địa chỉ: Mai Châu

Diện tích: Nội dung cập nhật

Số tầng: Nội dung cập nhật

Khách sạn Xã Đàn

Chủ đầu tư: Nội dung cập nhật

Địa chỉ: Xã Đàn

Diện tích: Nội dung cập nhật

Số tầng: Nội dung cập nhật